Balogh Brigitta, PhD

associate professor
brigitta.balogh@partium.ro

Scientific degree: PhD

University position: associate professordr balogh brigitta

Studies:

 • 2016- : PhD student , Eötvös Loránd University, Budapest
 • 2007: PhD, Department of History and Philosophy, Babes-Bolyai University, Cluj. Titel of the doctoral thesis: The Relation between Spirit and Time by Hegel in the Phenomenology of the Spirit
 • 1999–2000: MA in French philosophy, Babeş-Bolyai University, Cluj
 • 1995–1999: BA in philosophy, Department of History and Philosophy, Babes-Bolyai University, Cluj

Area of speciality:

 • Teaching: history of ancient and medieval philosophy; metaphysics and ontology; rhetorics
 • Research: philosophy of the spirit by Hegel; practical philosophy and social philosophy in German idealism 

Lectures given:

 • history of education
 • theory of curriculum
 • educational management

Scientific research projects:

 • The Relation between Spirit and Time by Hegel in the Phenomenology of the Spirit(2000–2007; PhD-research)
 • European, National and Regional Identity – Theory and Praxis (HU-RO/0801/180; 2009–2011)

Contact info:


Publications

I. Studies, Essays:

Teodiceai és eszkatológiai motívumok Hegel történetfilozófiájában (A történelem eszméje Hegel történetfilozófiájában. Part II.). Partiumi Egyetemi Szemle, 2005/1–2., 259–283. (ISSN: 1582-9952)

„A tett nem az, ami nem múlik el”. A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A szellem fenomenológiájában. In Laczkó Sándor – Dékány András (eds.): A barátság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – Librarius, Szeged, 2005 (Lábjegyzetek Platónhoz 4.), 123–132. (ISBN: 963 212 659 9)

A legfőbb jó a világban. Pro Philosophia Füzetek, 2005/44, 251–257. (ISSN: 1219-1639)

Meritokrácia. EX Symposion, 49. (2004), 62–71. (ISSN: 1215-7546)

„A történelem vágóhídjától” a teodiceáig (A történelem eszméje Hegel történetfilozófiájában. Part I.). Partiumi Egyetemi Szemle, 2004/1–2., 449–462. (ISSN: 1582-9952)

A szellem fogalma a fiatal Hegel gondolkodásában. Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/2., 215–229. (ISSN: 1582-9952)

Kényszeredett öröklét – avagy miért félünk attól, hogy az ember biotermék legyen? Várad, 2002/1, 75–90. (ISSN: 1583-0616)

„Ábrázolás” és legitimáció Hegel korai filozófiájában. In Veress Károly (ed.): A filozófia alkalmazása – alkalmazott filozófia. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002, 154–163. (ISBN: 973-86029-2-0)

Szubjektum és objektum egysége mint a filozófia önmegalapozása Hegelnél A szellem fenomenológiájában. Partiumi Egyetemi Szemle, 2002/1, 263–269. (ISSN: 1582-9952)

Hallhatatlanság. Kellék, 6. (1996), 91–113. (ISSN: 1453-7400

II. Traductions:

a. Studies, chapters:

Volker Gerhardt: Egy kritikai életfilozófia. Ész, egzisztencia és innováció Kantnál (Eine kritische Philosophie des Lebens. Vernunft, Existenz und Innovation bei Kant). Kellék, 24. (2004), 137–153. (In colaboration with Horváth Erika)

Damir Barbarić: Kozmológiai differencia. Eugen Fink a világról (Kosmologische Differenz. Weltgedanke Eugen Finks). Kellék, 22. (2002), 67–79.

Gérard Granel: Előttünk a harmincas évek (Les années trente sont devant nous). Korunk, III/XIII/7. 2002. július, 3–22.

Damir Barbarić: A nyelv játéka. Platón Kratüloszához (Spiel der Sprache. Zur Platons Kratylos). Kellék, 18–19–20. (2001), 67–89. (In colaboraration with Schmidt Dániel)

Hans-Georg Gadamer: A platóni dialektikához. A beszélgetés és a megértés megvalósításának módja. (Platos dialektische Ethik. Phänomenologische Interpretationen zum Philebos [1931]. In Gadamer, Hans-Georg: Gesammelte Werke. Band 5. Griechische Philosophie I. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1985. The translated text is the first section of the first chapter of the work). Kellék, 18–19–20. (2001), 11–45. (In colaboration with Zuh Deodáth)

Günter Figal: A dolognak magának a tette. Gadamer hermeneutikai nyelvontológiája (Das Tun der Sache selbst. Gadamers hermeneutische Ontologie der Sprache) Kellék, 18–19–20. (2001), 45–67.

Günter Figal: Istenfeledés. A heideggeri Beiträge zur Philosophie centrumáról (Gottesvergessenheit. Über das Zentrum von Heideggers Beiträgen zur Philosophie). Korunk, III/XI/12, 2000. december.

Karl Heinz Bohrer: Jóvátette-e a posztmodern a modernitás történelmi iróniavesztését (Hat die Postmoderne den historischen Ironieverlust der Moderne aufgeholt?). Korunk, III/XI/9, 2000. szeptember, 90–101.

Martin Meyer: Helyrehozott szerelem? Martin Heidegger és Hannah Arendt levelezése (Nachgeholte Liebe? Der Briefwechsel Martin Heidegger - Hannah Arendt). Kellék, 13. (1999), 15–22.

Larry Steindler: A nemzeti filozófiatörténetírás általános feltételei (Ungarische Philosophie im Spiegel ihrer Geschichtsschreibung. „Allgemeine Voraussetzungen der nationalen Philosophiegeschichtsschreibung” fejezet). Kellék, 7. (1997), 93–115.

b. Volumes:

Otto Brunner – Werner Conze – Reinhart Koselleck (eds.): A demokrácia. [Article „Demokratie” from the Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland] Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 1999, 109–158. (ISBN: 963 9134 20 1)

III. Recenzions:

Geréb Zsolt: Újszövetségi tanulmányok (1969–2004). Református Szemle, 98. évf., 2005. november–december, 722–725.

Töprengések „a modernek szabadságáról” (Demeter M. Attila: Írástudók forradalma. ProPrint Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004). A hét, új folyam, III/13, 2005. március 31., 18–19.

Európa arcai (Losoncz Alpár: Európa-dimenziók. Kultúra, kontextus, kisebbség – fenomenológiai távlatok. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2002). Regio, 14. évf. (2003)/2., 286–294. (ISSN: 0865-557X)

De hát csak egy bárány… Génkutatás és klónozás – tények, félelmek, kérdések. Korunk, 2002. március (sajtószemle), 13–25. (ISSN: 1222-8338)

Beszély az elillanó gonoszról. (Ex Symposion, 26–27., 1999. A gonosz banalitása.) Korunk, III/XI/1, 2000. január, 55–59. (ISSN: 1222-8338)

Látás és láttatás. Wittgenstein esztétikai előadásai. (Ludwig Wittgenstein: Előadások az esztétikáról. Latin Betűk, Debrecen, 1998.) Kellék, 13. (1999), 73–77. (ISSN: 1453-7400)

Egyed Péter: A jelenlétről. (Egyed Péter: A jelenlétről. Komp-Press Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1997.) Kellék, 11–12. (1998), 228–231. (In colaboration with Demeter Attila) (ISSN: 1453-7400)

Platón – „a szó kalandja” és az értelem között. (Vasile Muscă: Introducere în filosofia lui Platon. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994). Kellék 8–9. (1998), 107–110. (ISSN: 1453-7400)

„Kultúra, könyvek, társadalom”. (Philobiblon, Bulletin of the "Lucian Blaga" Central Library, Vol.I., Nr. 1-2, January-December 1996. Cluj, Romania - University Press, 1996.) Helikon, VIII/1997/19.