Pálfi József, Dr. Theol. PhD

Tudományos fokozat: Dr. Theol. PhD

Egyetemi beosztás: professzor

Tudományos kutatás:

  • Református Egyház - és oktatástörténet, különös tekintettel Nagyváradon és a Partiumban
  • A Királyhágómelléki Református Egyházkerület története, különös tekintettel Sulyok István püspök életművére

cv-Palfi-Jozsef.doc

 


 

Elérhetőség:


Publikációk

Könyvek

"Bátor szívvel és okos ésszel a Krisztus nyája körül...". Keresztesi József tudós lelkipásztor életműve. A D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kiadványai – 15. Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Partium Kiadó, 2017, 335 p. ISBN 978-963-12-9107-0

Orth Imre, a lelkiismeret-vallás híve. Tudós lelkipásztor sors a 20. századi KIrályhágómelléken. Kiadó: Hatvani István Teológiai Kutató Intézet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen-Nagyvárad 2014., 283 p. - ISBN 978-963-8429-79-7.

Debreczeni István, aki megtanulta a mellényt többször ki- és begombolni. Kiadó: D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kiadványai – 15. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2011., 192 p. ISSN 1587-2424.

Református felsőoktatás Erdélyben. Universitas-sors a reformációtól a Kolozsvári Tudományegyetemig. Kiadó: Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2010., 331 p. ISBN 978-973-8231-94-8.

Sulyok István. Fejezetek az egyházszervező püspök és politikus életéből. Királyhágómelléki Füzetek, Jubileumi sorozat, 4. sz. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad, 1996, 82.

Periodikákban, szaklapokban megjelent publikációk

Az Oxford Group mozgalom recepciója a királyhágómelléki sajtóban. Adalékok a KRE történetéhez. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 62/1(2017), p.106-119. ISSN: 1582-5418

Keresztesi József a történetírás elkötelezettje. In: Historia Ecclesiastica (Vydavatelstvo Presovskej Univerzity) Rocnik VIII., 2017, C1., 25-42. ISSN: 1338-4341

Bűn, bűnhődés, megengesztelés és megbocsátás. Egyházfegyelem és református identitás összefüggései a 18. századi Bihar-országban. In: Collegium Doctorum 2016/2, 12. évf., 287-315. ISSN HU 1787-128X.

„A nőszövetség a szívek szövetsége”. Nyolcvanöt esztendeje alakult meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége. In: Református Szemle, 2016/4, 419-433. ISSN 0254 - 4458.

Növekedve erősödjünk, erősödve növekedjünk! Szaktanulmány. In: Igazság és Élet, 2016. 1. szám, január-március, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 72 - 82. ISSN 1788-8174.

Várad vára elestének története egy kései krónikában. In: Teológiai Fórum. 2015/2. IX.évf., Komarno. ISSN:1337-6519.

A rendbe visszakerült ember. János 9,13 - 17. Szaktanulmány. In: Igazság és Élet, 2015.1. szám, január-március, Debreceni Református Hittudományi Egyetem 50-63. ISSN 1788-8174.

„Magyarul írtam azért, mivel még Magyar Pénzekről, Magyar Nyelven való Írás eddig nintsen”. Keresztesi József Numo-Thékája. In: Studia Theologica Debreceniensis, 2015/1., 91-104. ISSN 2060-3096.

A váradi nyomdászat káté-kiadványai. In: Református Szemle, 107. évfolyam, 2014. március-április, 2. sz. ISSN: 0254-4458.

Tarts ki! Jelenések 3,7-13., Szaktanulmány. In: Igazság és Élet, 2013.4. szám, október-december, Debreceni Református Hittudományi Egyetem 574-585. ISSN 1788-8174.

Az egyház palotájának ajtónállói Adalékok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkészértekezletének történetéhez (1920-1941) In: Református Szemle, 106. évf. 2013. szeptember-október, 5. sz, ISSN: 0254-4458.

A királyhágómelléki konfirmációs káték történetéhez. In: Református Szemle, 106. évf. 2013. november-december, 6. sz, ISSN: 0254-4458.

Kálvin-hatások keresése Szenczi Kertész Ábrahám váradi nyomdászatában. In: Theológiai Szemle, Budapest, 2012/3, 145-153. ISSN: 0133-7599.

Széchenyi István, a küldetéses ember. In: Acta Periodica, 9. kötet, Edutus Főiskola, Tatabánya-Budapest, 2012, 25-42. – Konferencia, 2012. november 21-23.

Királyhágómellék-kérdés a II. Bécsi döntés után. In: Mediarium, 2010, 4. évf., 1-2. sz.

Sem fel az égbe, sem a tengeren túlra... Bibliatanulmány az 5Móz. 30,11-14 alapján. In: Partiumi Egyetemi Szemle, Nr. 1, 2010, 5–13.

Az egyházi és világi rend igénye az igazságosság és jog területén. A jogi oktatás és jogakadémiák szerepéről a református kollégiumi iskolázásban. In: Partiumi Egyetemi Szemle, Nr. 2, 2008, 27–38.

Sámánizmus vagy táltos vallás: ősvallásunk gyökérkérdéseiről. In: Partiumi Egyetemi Szemle, Nr. 1, 2008, 33–48.

Még „tejnek eledelével” vagy már „kemény eledellel”. In: Partiumi Egyetemi Szemle, Nr.1, 2007, 7–14.

Kecskeméthy István, a vallástörténész. In: Partiumi Egyetemi Szemle, Nr.1-2, 2005, 73–92.

Bileám avagy a szamárrá lett próféta és a látóvá lett szamár esete. In: Partiumi Egyetemi Szemle, Nr.1-2, 2004, 25–35.

Kötetekben megjelent tanulmányok

Egy 20. századi reformátori kihívás, avagy egy egyházkerület-szervezés megpróbáltatásai. In: Reformáció 500. (Szerk. Kulcsár Árpád), Partiumi Keresztény Egyetem-Partium Kiadó – Selye János Egyetem Calvin J. Teológiai Akadémia, Nagyvárad-Komárom, 2018, 95-113. ISBN 978-606-8156-99-6, ISBN 978-80-89899-05-0.

Belmissziós törekvések a két világháború közötti Királyhágómelléken. In. A szolgálat ékessége. Tanulmányok Fruttus István Levente hetvenedik születésnapja alkalmából. Szerk.: László Emőke. Kiadó: Károli Gáspár Református Egyetem- L’Harmattan Kiadó, Budapest 2018., 53-68. old. ISBN 978-963-414-453-3. ISSN 2062-9850.

A váradi református egyház a 18. századi agonizálása, In: Snem roku 1715 a uhorská spolcnost v 18. storoci. - Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity (Szerk. Kónya Péter), Presov, 2016, 262-274. ISBN: 978-80-555-1744-5

Keresztesi József Protocolluma. In: Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18–19. században. A Carolina Resolutiótól az 1848. évi XX. törvénycikkig. (Szerk. Gáborjáni Szabó Botond) Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, 2016, 173-190. ISSN 2064-6909. ISBN 978-615-80158-4-4.

A vallási, az egyházi és a lelkészi identitás aktuális kérdései. A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Tanulmányai. (Szerk. Lévai Attila) Tillinger Péter Műhelye, Szentendre, 2016, 7-22. ISBN: 978-963-12-6663-4. ISSN 2064-453.

Az eklézsia lelki tanítója. Keresztesi József igehirdetése (II).  In: Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia (Szerk. Kovács Ábrahám). Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár 1. L Harmattan Kiadó-Partiumi Keresztény Egyetem-SITTI, Budapest-Nagyvárad, 2016, 17-51. ISBN 978-963-414-129-7. ISSN 2498-6941 

Keresztesi József peregrináció academicája. In: A reformációtól egyházalapításig. A szepesváraljai zsinat 400. évfordulójára. (Eds) Peter Kónyá - Annamária Kónyová, Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, 2015, 298-310.

Az eklézsia lelki tanítója. Keresztesi József igehirdetése (I.). In: „Kálvini vonások a magyarok lelki arcán”. (Szerk. Pálfi József), Hatvani István Teológiai Kutatóintézet DRHE - Partiumi Kiadó, Debrecen-Nagyvárad, 2015, 335-353. Konferencia előadás.

Sulyok István. Hetven esztendeje hunyt el a Királyhágómellékei Református Egyházkerület első püspöke. In: Kettős kissebbségben. Kiadja a Selye János Egyetem, Komárom, 2014. Konferenciakötet. 2014. március 28-30. Konferencián elhangzott tanulmány. EAN: 978808120982 ISBN: 978-80-8122-098-2.

Egy polihisztor karácsonyi ajándéka. In: Egyház és történelem. Tanulmányok az egyház életéről és történelméről. 2014, Szentendre, A Selye János Egyetem-Református Teológiai Kara Tanulmányai. ISBN 978-963-89359-6-0.

A média fejlődéstörténete- egy poszt-trianoni egyháztestben. Egyházi sajtó a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 1920-1942 között. In. Időn és tereken át. Tanulmányok az egyház életéről és szolgálatáról. 2013, Szentendre, A Selye János Egyetem-Református Teológiai Kara Tanulmányai. A 2013. szept. 17-18. konferencián elhangzott tanulmány. ISBN 978-963-89359-4-6

A váradi iskola ébresztése és újraszervezése a 18. század végén. In: Átjárható határok. Jubileumi kötet Dr.Gaál Botond 65 születésnapja tiszteletére. Szerk. Fekete Károly, Kustár Zoltán, Kovács Ábrahám, Acta Theologica Debrecinensis, 2./2011.

Din istoria Biserici Reformate. In: Monografia Județului Bihor. Vol. 1., Cadru natural, societate, civilizație. Editura Arca, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2010.

Reformátius iskolák a Partiumban. In: A pedagógia és iskolaügy a harmadik évezred küszöbén. Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, Nagykőrös, 1998. Az április 8-9-i konferencián elhangzott tanulmány.

Recenziók

Eszenyeiné Dr. Széles Mária: Értelem és bizalom. Izrael bölcsességirodalmának teológiája 2. rész. In: Református Szemle, 2009/1. sz.

A zakariásság vállalói között. Dr. Fekete Károly. A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához. Budapest, 2009, A Magyar Református Egyház Kálvin János Kiadója. In: Várad, 2010/1. sz.

Szerkesztett kötetek

„Kálvini vonások a magyarok lelki arcán”. (Szerk. Pálfi József), Hatvani István Teológiai Kutatóintézet DRHE - Partiumi Kiadó, Debrecen-Nagyvárad, A 2014. november 20-22. között a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem - Teológia Tanszéke által szervezett Kálvin-Konferencia előadásainak gyűjteménye. Hatvani István Teológiai Kutatóintézet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Partiumi Kiadó, Debrecen-Nagyvárad.

Kettős kisebbségben. A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Partiumi Keresztény Egyetem Nemzetközi Tudományos konferenciájának tanulmányai. In: A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Tanulmányai. Szerk. Lévai Attila - Pálfi József, Komáron - Nagyvárad 2014. ISBN: 978-80-8122-098-2, EAN: 9788081220982

Vallásomat el nem hagynám. Kéziratos konfirmációs Káték a 20. századi Királyhágómelléken. Partium Kiadó, Nagyvárad 2013. ISBN 978-606-8156-51-4.

Csillagösvényen… Jubileumi emlékkönyv. Nagyvárad, Partium Kiadó, 2012.

Érdemes-e nemzetben gondolkodni? II. A nagyváradi Sulyok István Református Főiskola 1999. április 22-23-i II. tudományos ülésszakán elhangzott értekezések. In: Királyhágómelléki Füzetek. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad, 2000.

„Épüljetek fel”. Emlékfüzet a Nagyvárad-réti Református Egyházközség énekkara 70 éves jubileuma alkalmából. Nagyvárad, 1999.

Érdemes-e nemzetben gondolkodni? I. A nagyváradi Sulyok István Református Főiskola 1997. november 15-16-i tudományos ülésszakán elhangzott értekezések. In: Királyhágómelléki Füzetek. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad, 1998.

forrás: teologia.partium.ro