Reformáció Közép-Európában

Nemzetközi konferencia zajlott december 4-7 között a Reformáció 500-ik évfordulója alkalmából, melynek az Eperjesi Egyetem adott otthont. A Partiumi Keresztény Egyetemet Dr. Pálfi József rektor, Dr. Kovács Ábrahám professzor, valamint drs. Kulcsár Árpád képviselték. 

 

A négynapos konferencián, mely az Eperjesi Evangélikus Kollégium történelmi épületében zajlott, három szekcióban tőbb, mint száz előadó előadása hangzott el, mely a következő esztendőben kötet formájában fog napvilágot látni. A nívós elődások és a tudományos diszkúszió mellett ünnepi istentiszteletre is sor került, valamint a szervezők két este is kultúrális előadásokkal gazdagították a konferencia programját. Illesse köszönet a kiváló szervezői munkáért a fennállásának huszadik évét ünnepelő Eperjesi Egyetemet, és Dr. Kónya Péter rektor úrat, munkatársaival együtt. 

REFORMATION IN MITTEL- UND SÜDOST EUROPA
REFORMÁCIA V STREDNEJ EURÓPE
REFORMÁCIÓ KÖZÉP-EURÓPÁBAN
 
 
Program
 
4. 12. 2017
 
9.00 Otvorenie/Öffnung/Megnyitó
 
9. 15 – 10. 15 
Hlavné referáty/Hauptreferate/Főreferátumok:
 
Heinz SCHILING: 1517 - Weltgeschichte eines Jahres.  Luther und die Reformation globalgeschichtlich kontextualisiert
CSEPREGI Zoltán: Heiligenkult, Ketzerakten, Sprachgebrauch: Luthers Lehre im ungarischen Königreich der Jagellonen (bis 1526)
 
10.20 – 16.00
Referáty/Referate/Referátumok
 
  1. Reformácia v strednej Európe/ Reformation in Mittel-Europa/ Reformáció Közép-Európában

 Friedrich GOTTAS: Herrschaft und Religion. Zur Reformation im dreigeteilten Ungarn

Jan B. LÁŠEK: Luterská reformace a Čechy

Jörg MEIER: Die lutherischen Bekenntnisschriften im Raum der Slowakei 

Vincenc RAJŠP: Primož Trubar und die Reformation

VARGA Szabolcs: Die Reformation in Slavonien im 16. Jahrhundert. 

KOVÁCS Ábrahám: A megújuló reformáció. Az angolszász evangélikalizmus, német-holland pietizmus és a svájci Réveil mozgalom hatása Magyarországon

BUZOGÁNY Dezső: A II. Helvét Hitvallás az erdélyi református egyház zsinati ülésein.

ŐSZ Sándor Előd: Vizitáció az erdélyi református egyházban a 16-17. Században

MOLNÁR Antal: Raguzai kereskedők és a reformáció a hódolt Magyarországon

GUITMAN Barnabás: Új kutatási eredmények a bártfai reformáció történetéről

Miloslava BODNÁROVÁ: Začiatky reformácie v hornouhorských slobodných kráľovských mestách

LÉVAI Attila: Adalékok a Komáromi Református Egyházmegye reformációjához

Blanka SZEGHYOVÁ: Odraz reformácie v nariadeniach a skutkoch mestských rád v Uhorsku 16. Storočia

Peter BENKA: V reči ľudu: jazykové aspekty reformácie na príklade mesta Bardejov v ranom novoveku

Libor BERNÁT: Šírenie reformácie v Trenčianskej stolici
 
 
II.        Školstvo/Schulwesen/Iskolaügy

DRASKÓCZY István: Peregrinusok a magyar királyságból a reformáció előtt.

Peter KÓNYA: Prešovské kolégium a jeho osobnosti v 17. storočí

PÁLFI József: Iskola, oktatás a 16. századi Váradon

Eduard LUKÁČ: Lukáš Fabinus Popradský a jeho snahy o rozvoj školy a pedagogiky v období reformácie

Kujbusné MECSEI Éva: Az Eperjesi Kollégium hatása az újratelepült Nyíregyházára

MIHALIK Béla: Die Religionskommissionen und die protestantische Religionsausübung (1681–1691)

UGRAI János: Református tanítók Abaújban a 19. század első felében

Jana SOŠKOVÁ: Estetika v (ne) prerušenej tradícii: 200 rokov estetiky v Prešove

Eva AUGUSTÍNOVÁ: Intelektuálne dedičstvo uchovávané v knižniciach Evanjelického kolégia v Prešove

KURUCZ György: A Georgia Augusta és a magyarországi agrárszakképzés a 18. – 19. század fordulóján

DUROVICS Alex: A felvidéki evangélikus líceumainak jellegzetességei azok felsőbb diákság alapján

HERMÁN János: Szlovákiai protestánsok teológiai tanulmányai Hollandiában 1923 és 1950 között

Peter ŠTURÁK: Academia Theologica Episcopalis Fragopoliensis – ako miesto intelektuálnej a duchovnej formácie budúcich gréckokatolíckych kňazov

LUKÁCS Olga: Az erdélyi nőnevelést szorgalmazó református zsinati intézkedések

Slávka KOPČÁKOVÁ: Tobias Gottfried Schröer – estetik, spisovateľ a profesor evanjelického lýcea v Bratislave

 

III.     Kultúra a umenie/ Kultur und Kunst/ Kultúra és művészet

Joachim BAHLCKE: Illegale Büchertransporte in die Habsburgermonarchie im langen konfessionellen Zeitalter: Akteure, Netzwerke und Strategien

NYAKAS Miklós: Zwingli a Hajdúságban. Egy református gyülekezeti könyvtár tanulságai.

MONOK István: Änderungen im Lesestoffe des 16. Jahrhunderts in Ungarn – Erscheinung und Übergewicht der protestantischen Bücher in der Bibliotheken

VERÓK Attila: Buchkultur im Spannungsfeld von zwei Reformationen bei der Siebenbürger Sachsen (18. – 19. Jahrhundert)

Marcela DOMENOVÁ: Martin Luther a Prešov: cirkevná reformácia v odraze knižnej kultúry 16. storočia

ERDÉLYI Géza: A reformáció hatása a műveszetekre és ennek összefüggései és következményei

Michaela HRUBÁ – Jan REUTH:  Luterská kultura v severozápadních Čechách. Historické souvislosti a umělecké památky

VAJDA Mária: A szent és a profán

RADVÁNSZKY Ferenc: A reformáció és a magyar karakter kapcsolódó pontjai.

HARMATI Béla László: A szószékoltárok a Kárpát medencében a türelmi rendelet után

TÓTH Péter:: A kecskeméti unitárius kódex magyar nyelvű szövegrészei

Jan ROYT: Umělecká výzdoba luterských kostelů v severozápadních Čechách v 16. Století

Justyna CHODASEWICZ: Renaissance protestant wall painting series in „Betsaals“ in Sevnica, Slavonice and Tipschern

Wojciech GRUK: Protestant Church Architecture in the Northern Part of the Former Kingdom of Hungary in the Early Modern Period

KOVÁCS Mária: Református úrasztali készletek rétegzettsége

 

5. 12. 2017

9. 00 – 10. 00

Hlavné referáty/Hauptreferate/Főreferátumok:

 

Karl SCHWARZ: Reformation in der Zips – zwischen Luther und Melanchthon

Eva KOWALSKÁ: Kľúčové otázky uhorského luteranizmu na prelome 17.-18. storočia:  konfrontácia so štátnou mocou a neortodoxnými hnutím pietizmu

 

10.00 – 15.30

Referáty/ Referate/ Referátumok

 

I . Reformácia v strednej Európe/ Reformation in Mittel-Europa/ Reformáció Közép-Európában

Jan KILIÁN: Lutheranizace měst českého severozápadu

Marie MAREČKOVÁ: Svět novokřtěnců a jejich sídla v našich zemích

Norbert KOTOWSKI: Von der Confessio Pentapolitana 1549 zur Confessio Bohemica 1574/75

KOVÁCS Ábrahám: Új reformáció. Méliusz Juhász Péter kései utódjának, Balogh Ferencnek egyház-megújító munkássága

MÁTYÁS Attila: Reformáció a Partiumban, Nagybánya és Nagyvárad tükrében

Šašo JERŠE: Die slovenische Reformation und das slovensche Kulturgedächtnis

Maja Ćutić GORUP: Francesco Barbo als Beschützer der Reformation in der Grafschaft Mitterburg in Istrien

Federico ZULIANI: Italian Protestant Merchants in Central and South-Eastern Europe, c.1530 – c.1630

Ján ADAM: Nejednoznačnosť v začiatkoch (uhorskej) reformácie

 

Kultúra a umenie/ Kultur und Kunst/ Kultúra és művészet

Janka PETŐCZOVÁ: Friedrich Wilhelm Wagner v dejinách reformácie a hudobnej kultúry v Levoči

Michal HOTTMAR: Špecifiká pamiatok lutnovej hudby na území dnešného Slovenska v období reformácie

Karol MEDŇANSKÝ: Lutherova reformácia a jej vplyv na vývoj hudby v 16. – 18. Storočí na území dnešného Slovenska

TAMÁSNÉ HORVÁTH Iringó: J. Siebmacher mintakönyvének hatása a 17-18. századi erdélyi református textíliákon

KULCSÁR Árpád: Kálvin reneszánsz. Ravasz László Kálvin-tanulmányai, megtérése és ezek hatása teológiai gondolkodására

 

II. Cirkvi a cirkevná politika/ Kirchen und Kirchenpolitik/ Egyház és egyházpolitika

Michael BÜNKER:  2017 Versuch einer Bilanz

Marcus HEIN: Pfarrerwechsel - flucht und -austausch zwischen Ostmitteleuropa und dem Reich

SZABADI István: Felekezetszerveződés és politika a koraújkori Partiumban

PAPP Rita: A református Debrecen hétköznapjai (1693-1715)

SIPOS Gábor: Konzisztórium vagy presbitérium. Az erdélyi református egyházközségek vezetősége a 17–18. században.

Annamária KÓNYOVÁ: Každodenný život reformovaných farností vo svetle cirkevných vizitácií

Lucia ŠTEFLOVÁ: Formovanie evanjelických a. v. cirkevných zborov v Nitrianskom a Trenčianskom senioráte, zaznamenané v zápisniciach viztácií

KERTÉSZ Botond: A Magyarhoni ág. hitv. evangélikus egyház és a pátens

SZENDREI Ákos: A Bihari és Érmelléki Egyházmegye lelkészeinek társadalmi háttere a 20. század közepén

KOLOH Gábor: A Felsőbaranyai Egyházmegye lelkészeinek térbeli és társadalmi mobilizációja 1855 és 1934 között

Angela ILIČ: Das Engagement des Gustav-Adolf-Werkes auf dem Gebiet des heutigen Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Serbien und Slowenien, 1856-1945

TÓTH Levente: Egyházmegyei, egyházközségi levéltárak Erdélyben a 19. században

BEREKMÉRI Róbert: Vizitáció a református egyházban a 20. század első felében.

SOMOGYI Alfréd: A Szervezőbizottság kezdete és vége

 

III.  Teológia/ Teologie/ Teológia

Miloš KLÁTIK: Vplyv Lutherovej reformácie na teológiu a na prejavy slovenskej identity

Itzés GÁBOR: Luther reformátori fellépése: Két disputáció 1517 őszén

Dávid BENKA: Martin Luther a teológia ako výklad Písma

Sidónia HORŇANOVÁ: Luther a antisemitizmus

Nenad Hardi VITOROVIČ: Kerygma, Canon, Tradition and One of the Key Reformation Principies – Sola Scriptura

Milan JURÍK: Cirkev v teológii Tranovkého kancionála Cithara Sanctorum

Martin KOVÁČ: Katolícka recepcia Martina Luthera v 20. storočí a jej prínos pre ekumenizmus

Marek NEŠTINA: Lutherove použitie scholastickej sémantiky z pohľadu filozofie jazyka

Michal VALČO: Recepcia Lutherovho teologického myslenia u Leonarda Stöckela so zameraním na Stöckelov katechizmus z roku 1556

Kamila VEVERKOVÁ: K typologii reformace

Jedert VODOPIVEC TOMAŽIČ: The Background of the Creation of the First Complete Bible in Slovenian by George Dalmatin in 1584

 
 
 
 

6. 12. 2017

9. 00 – 10. 00

Hlavné referáty/ Hauptreferate/ Főreferátumok:

Martin WERNISCH: Konfesionelle Verhältnisse in Böhmen und Mähren um 1575

Petr ČORNEJ: Husitství: reformace či protireformace. Středoevropský kontext historického fenoménu

 

10.20 – 16.00

Referáty/ Referate/ Referátumok

 

I.  Osobnosti/ Persöhnlichkeiten/ Személyiségek

D. Ernst HOFHANSL: Zur liturgischen Wirkungsgeschichte der Reformation: Georg/Júr/Juraj Tranoscius/Tranovsky

Franz BOSBACH: Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach  (1484-1543) und sein Wirken in Ungarn, Schlesien und Ansbach-Kulmbach

NAGY Dóra: Bornemissza Anna egyháztámogató tevékenysége

DIENES Dénes: Ecsedi Báthori István olvasási szokásai

G.ETÉNYI Nóra: Nyomtatás és a protestantizmus európai kapcsolatrendszere

SZABÓ András Péter: Daniel Türck naplójának (1548-1559) protestantizmusa / Protestantische Einstellung im Tagebuch (1548-1559) von Daniel Türck

BORBÉLY Zoltán: A Homonnai Drugeth család szerepe a reformáció terjesztésében Felső-Magyarországon

CSORBA Noémi: A Melith család és a reformáció

KELÉNYI Borbála: Egy eperjesi polgár karrierje a reformáció korai időszakában: Mathias Künisch

KÁRMÁN Gábor: Konfessionelle Politik im 17. Jahrhundert von unten: György Madarász, der unerwünschter Ratgeber von György Rákóczi I. aus Eperies

Dr. Gerhard HAUSMANN: Die Darstellung der Reformation in der ungarischen protestantischen Kirchengeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts.

Ulrich Andreas WIEN: Reformationszeitliche Predigt auf dem Dorf – am Beispiel des siebenbürgischen Pfarrers Damasus Dürr

 

II. Protestantizmus a spoločnosť/ Protestantismus und die Gellschaft/ Protestantizmus és a társadalom

VARGA J. János: „Martin Luther und die Frage des Türkenkrieges

Ernst-Dieter PETRITSCH: Der Vorstoß der Osmanen im Reformationszeitalter

Viliam ČIČAJ: Reformácia v novovekej komunikácii

Eva FRIMMOVÁ: Reakcia humanistov na Slovensku a zo Slovenska na heretické vplyvy

CSORBA Dávid: A magyarországi gályarabok propagandája

MEZEY Barna: Reformation und die ältere Zuchthäuser (Erneuerung des Strafvollzugs)

BALOGH Judit: Református székely nemesek a 17. század második felében

GEBEI Sándor: A Rzeczpospolita protestánsai és az Erdélyi fejedelemség (17. század)

KINCSES Katalin Mária: Karrier és a protestantizmus Magyarországon a kora újkorban Szirmay András politikai pályájának tükrében

PAPP Klára: Vallási sérelmek a 18. századi Debrecenben
 
 

III. Spolužitie konfesií/ Zusammenleben der Konfessionen/ Felekezetek együttélése

FAZEKAS István: A reformáció és a magyar püspökök a 16. században

LOVAS Borbála: Vallási útkeresések és felekezetváltások a 16. századi Erdélyben

GORUN Blanka: Erdélyi vallási viszonyok a protestantizmus kezdeteitől a jelenkorig

Tünde LENGYELOVÁ: Konflikt pre vieru? Spor Alžbety Czoborovej s nevestou Kristínou Nyáryovou

Lena Arava NOVOTNÁ: Tovaryšstvo Ježíšovo a první jezuité (1528-1572): konverze, návrat k Evangeliím a snahy o reformaci v lůně katolické církve

NAGY Balázs Vince (MNL Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém): Veszprém város  felekezeti térképe a 18. század közepén.

GORUN Gheorge: Az erdélyi protestáns egyházak szerepe a román egyház életében a vallási únióig

Peter ZUBKO: Slovenské kalvínske zbory na Zemplíne v katolíckych prameňoch z polovice 18. storočia

Jan LHOTÁK: Konfesijní poměry v jihozápadních Čechách v předbělohorské době

Monika BIZOŇOVÁ: Počiatky reformácie a náboženské pomery na Spiši v 16.-18. storočí (na príklade vybraných miest)

 

 

7. 12. 2017

9. 00 – 10. 00

Hlavné referáty/ Hauptreferate/ Főreferátumok:

Luka ILIČ: Reformation und Gegenreformation in Kroatien und Slowenien

SZÖGI László: A protestáns peregrináció a 16.-18.században a mai Szlovákia területéről európai egyetemekre
 

10.00 – 13.30

Referáty/ Referate/ Referátumok:

 

I.  Osobnosti/ Persöhnlichkeiten/ Személyiségek

Mária FEDORČÁKOVÁ: Členovia rodu Stöckel v správe mesta Bardejov v predreformačnom období

OLÁH Róbert: Miskolczi Csulyak István késmárki kapcsolatai

Libuša FRANKOVÁ: Tobiáš Masník v obraze svojej doby

HUBERT Gabriella: Közös örökségünk a 17. században: magyar nyelvű evangélikus énekek német és szlovák kapcsolatai

GYULAI Éva: De profanitatae Turcicae religionis – Beszédek Bocatius János wittenbergi magiszteri avatásán, 1596

ZSIDAI Ágnes: Der Protestantizmus von Stephan Bibó

Jaroslav HRDLIČKA: Minulost a přítomnost v díle i podnikání historika a nakladatele Daniela Adama z Veleslavína

BORSY Judit: Református lelkész dinasztiák a Felső-Baranyai református kerületben a 19. század első felében

Peter ŠVORC: Štrbský farár a štúrovec Ján Droppa a peripetie jeho doby (1809 - 1890)

Andrea HUCZMANOVÁ: Das Gedächtnisbild der Grafen Schlick in der Stadtsgeschichte von Joachimsthal in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts

 

II. Protestantizmus a spoločnosť/ Protestantismus und die Gellschaft/ Protestantizmus és a társadalom

KOVÁCS Teofil: Az 1740-es lévai templomfoglalás

FEKETE Tamás: Felvidéki eredetű protestáns nemesség Veszprém vármegyében

HAMZA Gábor: Protestantische Rechtsgelehrte und die europäische Rechtswissenschaft

SZILÁGYI Péter: Gustav Radbruchs Rechtsphilosophie und der Protestantizmus

NAGY Imre Gábor: Felvidéki evangélikusok bevándorlása Baranya megyébe a 19. században

SZÉKELY Marianna: A kárpátaljai református egyház a Szovjetunióban.

 

Spolužitie konfesií/ Zusammenleben der Konfessionen/ Felekezetek együttélése

PAP József: Die konfessionelle Frage in dem Ungarischen Abgeordnetenhaus  an der Jahrhundertwende (1890 – 1905)

Gábor ERDŐDY: Kampf um die Gleichberechtigung/Emanzipation der Protestanten in Ungarn im 19-ten Jahrhundert

BÁRÁNY Zsófia: ,,Testvér evangelica egyház,, - Magyar országgyűlési tudósítók és az Apostoli Szentszék (1839-1840)

Ján ŠAFIN: Cyril Lukaris a Feofan Prokopovič. Pravoslávie v kontexte konfesionálnych sporov na Západe

FARKAS Gábor Kiss: Normative Zentrierung: Überlegungen zum Nutzen eines Fachbegriffs in Ostmitteleuropa

Dia1Dia2eperjes 01eperjes 02eperjes 03eperjes 04eperjes 05eperjes 06eperjes 07eperjes 08eperjes 09eperjes 10eperjes 11eperjes 12

forrás: teologia.partium.ro