Reformáció 500

A Partiumi Keresztény Egyetem új tudományos sorozatának, a Partiumi Pantheonnak első kötete jelent meg a Partium Kiadó és a Selye János Egyetem, Calvin J. Teológiai Akadémia - Komárom közös kiadásában. A 2017. október 5-6. között szervezett Reformáció 500 c. konferencia előadásainak gyüjteménye 18 tanulmányt  foglal magába. 

 

Reformacio 500 1A kötet előszava: 

"A partiumi magyar reformátusság a 2017-es esztendőt, a reformáció félévezredes évfordulójának megünneplésében töltötte. Az emlékező ünnepség-sorozathoz kapcsolódott a Partiumi Keresztény Egyetem október 4-6. között szervezett „Reformáció500” konferenciája is. Az egyetem égisze alatt működő Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete az elmúlt időszakban számos rangos, nemzetközi konferenciát szervezett. A teljesség igénye nélkül említem meg a Kálvin-évfordulókat (2009-2014), a református hitvallások jeles évfordulóit, amelyek nem valósulhattak volna meg Dr. Herman M. János Hollandiában élő lelkipásztor, egyháztörténész, teológiai tanár áldozatos munkája nélkül. A konferenciákat rendre emléktáblák állítása, könyvritkaságok hasonmás kiadásai, valamint tanulmány-kötetek követték. Nem történt ez másként most sem, e jeles esztendő kapcsán. 

Üdvözlendő újításként, a 2017-18-as tanévet új struktúrában kezdő Partiumi Keresztény Egyetem tanszékei is bekapcsolódtak a „Reformáció500” konferencia szervezésébe, lebonyolításába. Dr. Pálfi József rektor mellett Dr. Balázs Géza, Dr. Verók Attila és Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanárok fogták egybe a háromnapos konferencia előkészítési, szervezési munkálatait. Az előadások ezúttal négy különböző szekcióban zajlottak: magyar nyelv és irodalom, iskolatörténet, művészettörténet és teológia. A közel három napos konferencia munkálataiba, mellettük és velük együtt helyi és Kárpát-medencei oktatók egyetemeinek prominens professzorai, kutatói, alkotó-művészei fogadták el a meghívást. A szekciókból adódó sokszínűség, az előadások széles történelmi, eszme-, művészet- és teológia-történeti spektrumokat átölelő kitekintései komoly érdeklődést váltottak ki, nemcsak az egyetem polgárai (oktatói, hallgatói), de a magyar református múltat mélyebben megismerni vágyó közönség köreiben is. Ezt az érdeklődést kívánja továbbá fenntartani a most kiadásra kerülő tanulmány-gyűjtemény, melyben a szerzők – az előadások adott esetben szűknek bizonyuló keretein immár túllépve, – tanulmányaikat teljes terjedelmükben nyújtják át az olvasóknak. 

A konferencia anyagi hátterét a Magyarország kormánya által létrehozott, az egész Kárpát-medencét átölelő Reformációi Emlékbizottság biztosította, melyért ez úton is köszönetet mondunk.  Dr. Hafenscher Károly, a Reformációi Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos a konferenciát megnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy a kerek évforduló nagyszerű alkalom arra, hogy újból tudatosítsuk, mennyire gazdag örökségünk van, melyet lelki, szellemi megújulás által tovább gyarapítani jövőbeli feladata mindenkinek. Tőkés László európai parlamenti képviselő, a Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke megnyitó beszédében többek között megemlítette azt is, hogy Brüsszelben is megszervezésre került egy, a reformáció értékeit felmutató konferencia. Majd köszönetet mondott Kurucz Imre berettyóújfalui szobrászművésznek, aki az egyetem belső udvarán kialakított „Partiumi Panteonban” elhelyezendő féldomborműves Kálvin-emléktáblát készítette.

Az alábbiakban következő tanulmányok sokszínűségéből fakadóan, rendszerezésükkor, szerkesztői elvként egy kronológiai ívet kívántuk figyelembe venni, melynek kezdőpontja a 16. században gyökerezik, folytonossága pedig nem feltételez végpontot, de a kutatható, elemezhető 20. századi múlttal zárul le. Kötetünkkel, ahogy a konferenciával sem lehetett teljesen átfogni a reformáció ötszáz éves múltjának minden aspektusát. A tanulmányok változatosságát a különféle részkutatásokból eredő összkép iránti törekvés kapcsolja egybe. Egyetemi professzorok, előadótanárok, doktorandusz-kutatók hatoltak be a magyar református egyház evangéliumot hirdető, a nemzettudatot alakító, az egyetemes művészetet pártoló fajsúlyos szolgálatának legkülönfélébb részleteibe, és dolgozták fel alapos kutatómunkával. 

A kötet szerkesztőjeként köszönettel tartozom mindazoknak, akik a konferencián való részvételük mellett előadásaikat rendelkezésre bocsátották, valamint Dr. Somogyi Alfrédnak, a komáromi Selye János Egyetem tanárának a kötet megjelenésében nyújtott segítségéért. 

Ecclesia semper reformari debet!"

2018 június havában,                                                                                                          

Kulcsár Árpád

 

 

A kötet szerzői: Antal János, Dr. habil. Albert B. Gábor, Dr. habil. Balázs Géza, Dr. Bitskey István, Bencéné Dr. Fekete Andrea, Dr. Heltai János DSc, Dr. Herman M. János, Dr. Kányádi Iréne, Kulcsár Árpád, Dr. habil. Máté Zsuzsanna, Dr. Pálfi József, Dr. habil. Pintér Márta Zsuzsanna DSc, Pölcz Ádám, Dr. habil. Pukánszky Béla DSc, Dr. Somogyi Alfréd, Dr. habil. Szepssy Béla, Dr. habil. Ugrai János, Dr. habil. Verók Attila. 

forrás: diakonia.partium.ro